Bartoluzzo nella sua lunga carriera di musicista e compositore, si è fatto apprezzare anche come poeta, scrivendo diverse poesie, ispirandosi sempre a luoghi personaggi e tradizioni della vita socio/culturale delle nostre isole. Ne abbiamo selezionato alcune che ricordano come Bartoluzzo sia sempre pronto ispirato e al passo con i tempi, e quanto oggi nelle sue poesie le parole ritornano di moda prepotentemente.

U Dutturi 

Du dutturi tà vardari 
iddu sempri nu duvina
si ti sbagghia a midicina
ti sutterra o ti ruvina

Spirimenta supra a tia
tutti i tipi di murfina
poi ta voggi e ta giria 
e riesti sempri ca malatia 

Pi sei misi ebbi tussi 
nu sapia chiddu chi fussi 
priau a Diu a tutti i santi
a spuntau e iu avanti

Finalmenti stesi buonu
forti arzillu cumu u truonu
stati attenti amici cari
cho Dutturi pò sbagghiari 

Pu chirurgu vi cunsigghiu 
farivela sempri a largu
tagghia ficatu e vudedda 
dintra lassa pinzi e cutedda 

Ora siti tutti n'furmati 
occhiu vivu e vi vardati....

L'impiegato 

Vaci in cerca du nvinturi
du travagghiu senza suduri
certu iddu un suda mai 
e u vurria ringraziari

Fa merenda ogni matina
cu viscuotti e viscuttina 
assittatu n'ta na seggia 
cumu fussi n'ta na reggia

Versi i novi si cuncilia 
cu " giornali da Sicilia"
u telefunu staccatu 
pi nun essiri disturbatu 

N'ta l'ufficiu avi a collega
nun si scanta e si nni frega
si la metti a curtigghiari 
e u travagghiu ....pò aspittari

Cu l'aruogiu n'ta lu vrazzu
varda l'ura cumu un pazzu
quannu spacca lu minutu
chiudi porta e purticatu

e tra provuli e prusciutti 
a pigghiamu n'culu tutti
chini i tassi caricati 
pi pagari l'impiegati..

Viagra Piriculu C'è!

Viditi sti scienziati m'iricani
chi iocanu c'a pedda di cristiani
n'pocu i midicina r'iminata
di supra poi ci scrivunu VIAGRA!

Vu raccumannu a tutti amici cari
stà midicina u na usati mai
iti nni patuti nun ghiti ni dutturi
ca sulamenti iddi vi sannu cunsigghiari

A vosi adupirari pi nà vota
mi vinni rossa quantu nà carota...
dura cum'un fierru i picuniari
ca c'appinniu puru na trizza i pumamuri

Ma quannu poi la misi n'firmatura...
lu cori mi battia a milli all'ura
Minchia!.. su frittu su cuottu
chist'è lu veru signu di l'infartu

Si riestu vivu stà prumisa è sacra
nun usu chiù la pinula di VIAGRA!

U cori mi scattò,
u scantù m'assartò
d'arriedu si spurcò,
davanti s'ammusciò!

E cazzu...Accussi NO!


U Chianchieri 

Chu cutieddu e lazzarinu 
fà cunciertu di viscinu
chu bongiornu e bonasira 
ti disdossa... e ti ruvina

Si ci scierchi un piezzo i filiettu
ti duna coscia o punta i piettu
tu nun ci capisci nenti 
quannu u manci c'appizzi i dienti

E che friscu... u capuliatu
n'to bancuni sistimatu 
u culuri cumu u curaddu 
chinu i pedda, rasso e caddu

Cha sasizza un cugghiunari 
si pi casu a vua accattari 
si quannu arrusti, sienti baiari...
c'è di dintra: carni i cani

U chianchieri pò n'brugghiari 
chu mu voli e cumu ci pari
si nunà tanta spirienza 
ti futti n'to cuntu e supra a vilanza..

Chacchidunu cha si sarva 
cesti puru, un dicu no
si vò vinciri a battagghia 
vacci un iuorno, e un misi no

Sinni accorgi... cha tu ritardi
e si scanta cha ti perdi
quannu giri ti fà festa 
ti tratta buonu e ti rispetta 

Vita Longa 
(Scorditela)


N'un ce nenti naturali
ne linticchi ne fasuli
e s'è carni o marmillata 
puru chidda è n'vilinata

Manci frutta o n'salatedda 
tuttu iuornu a cacaredda
mi dumannu caiu a manciari ?
tiesti i cazzu o uogghi a mari 

L'inghilterra ni sullazza 
e ni manna a vacca pazza
poi da Russia si scatina 
vientu friscu e diussina

U ministru signura Bindi 
n'assicura su cuosi blandi
ascutamu puru a idda 
c'avi a fari poviredda

Pugnu i latri di m'brugghuni
listufanti gran ricchiuni
ca pi farisi i miliardi
ni n'cugniettanu cumu e sardi

Prea a Diu a tutti i santi 
si po iri ancora avanti
si priasti a razzia vinni 
mancia vivi e futtitinni.....

U Risturanti 

Se di lussu o puru scarsu
n'ta cucina c'è sempri rassu
e suduri n'te pignati 
cinni scula a tunnillati

Tutta a robba ch'è lassata
veni poi macinata
chu furmaggiu e putrusinu
fannu u bieddu... pipi chinu 

I pruppetta i mulinciani 
u nni vonnu mancu i cani 
pisci e carni cungilati 
d'ann arriedu ormai passati.

Sunnu anciuovi o ciciredda 
su svintrati chi vudedda
chu na iunta di farina
tutti i bruoci ti raffina

Io pi chistu u zu pilatu...
pi capiddi c'hai manciatu
rummuliati n'ta virdura
n'ta bistecca o n'ta frittura

Vinu russu sapuritu
carricatu i bisulfitu 
marvasia i raggina ianca...
veni ufferta a tutti franca

E chiudimu stu piduni
di risturanti, cinnè buoni
sempri è miegghiu dumannari
prima i trasiri e manciari

 


Bartoluzzo Il Cantore delle Eolie
Bartoluzzo Il Cantore delle Eolie

Sito segnalato da: